Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00173 - Zaak van de weg - nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding Bouwelsesteenweg - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00173 - Zaak van de weg - nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding Bouwelsesteenweg - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 16
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 4
Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Inge Schoovaerts, Manuela Verbist
Onthoudingen 6
Johan Van Dessel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00173 - Zaak van de weg - nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding Bouwelsesteenweg - Goedkeuring 2021_GR_00173 - Zaak van de weg - nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding Bouwelsesteenweg - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Lokaal bestuur Nijlen heeft op 20 mei 2021 een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen. Deze aanvraag handelt over het oprichten van een meergezinswoning met 10 woongelegenheden en 2 handelsruimtes en oprichten afzonderlijk bijgebouw.

Ligging: Bouwelsesteenweg ZN te 2560 Nijlen, afdeling 1 sectie D nrs. 152/L en 151/V.

Argumentatie

De aanvraag is gelegen aan de Bouwelsesteenweg. In deze aanvraag wordt een nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding voorzien.

Het komt de gemeenteraad toe om een besluit te nemen over de zaak van de wegen; waarbij de gemeenteraad zich dient te beperken tot de aspecten die betrekking hebben op de zaak van de wegen, zonder uitspraak te doen omtrent de bestaanbaarheid van de aanvraag met de stedenbouwkundige beoordelingselementen en de goede ruimtelijke ordening.

De aanvraag is gelegen aan de Bouwelsesteenweg, ter hoogte van nummers 5 en 13. 

De ontworpen meergezinswoning met handelsruimtes wordt voorzien langs de uitgeruste gewestweg aan de Bouwelsesteenweg. Het nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding wordt rechts van het bouwvolume voorzien met een oprit van 4,5 m breed ter hoogte van de rooilijn. Deze oprit bestaat uit een asymmetrisch karrespoor waarbij het linkerspoor 1 m breed is en het rechterspoor 2vm, zodat dit brede spoor voor een dubbel gebruik dienst kan doen: zowel voor auto’s als voor fietsers/voetgangers. Er wordt in deze zone een openbare erfdienstbaarheid voorzien voor traag verkeer zodat de verbinding tussen de Bouwelsesteenweg en het achterliggende groengebied gemaakt kan worden, in het geval het achterliggend groengebied ooit toegankelijk wordt gemaakt.  De oprit ligt op de perceelgrens zoals toegelaten in het RUP (“de oprit in de zijtuinstrook kan tot tegen de perceelgrens worden geplaatst omwille van een functionele oprit kleinhandel”).

Het dossier werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 14 juli 2021 tot 12 augustus 2021 en er werden 2 bezwaarschriften ingediend waarvan 1 met bemerkingen over de nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding. 

De bezwaarschriften handelen over:

* de nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding:

  • De bewaarindiener wijst op de impact die dit project zal hebben op de mobiliteit. Bezwaarindiener haalt aan dat dit in strijd zou zijn met het standpunt van de gemeente. Voor alle parkeerplaatsen is er 1 in- als uitrit naar de Bouwelsesteenweg voorzien. In het kader van het bouwproject van de Action en de Albert Heijn werd opgemerkt dat de verkeersbewegingen zo veel mogelijk dienden beperkt te worden. Als voorwaarde in de beslissing dd. 9 februari 2015 (sociaal-economische vergunning voor Albert Heijn) werd volgende voorwaarde opgelegd: De twee toegangen langs de hoek aan de Hellevoortstraat en de Bouwelsesteenweg dient zo snel mogelijk te worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer mag enkel de parking verlaten via de toegang welke zo ver mogelijk van het kruispunt met de Bouwelsesteenweg gelegen is (cfr. stedenbouwkundige vergunning NV Poelmans). 
  • Volgens de bezwaarindiener stelt de aanvrager ten onrechte dat de zichtbaarheid om de openbare weg op te rijden of te verlaten voldoende is op de Bouwelsesteenweg. De in-en uitrit is volgens bezwaarindiener nochtans gelegen in een bocht en op het perceel van de naastliggende eengezinswoning bevindt zich een boom en struik dewelke de zichtbaarheid beperkt.
  • Volgens de bezwaarindiener ligt de in-en uitrit vlakbij een school op de Bouwelsesteenweg. Indien daar, samen met het verkeer van de bewoners van het recente appartementsgebouw aan de overkant, nog een 60-tal meer wagens op en af de Bouwelsesteenweg moeten rijden, zal dit alleen maar voor extra vertragingen zorgen en evenzeer hinderlijk zijn voor het verkeer van de schoolkinderen van en naar school (te voet of met de fiets).

In het kader van de voorliggende aanvraag is advies gevraagd aan het Agentschap Wegen & Verkeer. Het Agentschap Wegen & Verkeer verleent een voorwaardelijk gunstig advies betreffende voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden.

De overige bezwaren over o.a. afsluiting/omheining perceelsgrens, bouwhoogte meergezinswoning, misbruik van parking, impact op scheidingslijn, wateroverlast en mogelijkheid tot concurrerende activiteiten,... handelen niet over de zaak van de wegen en dienen niet behandeld te worden in deze fase van de procedure.

De voorgestelde nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding tussen de Bouwelsesteenweg en het achterliggende groengebied is toekomstgericht een verbetering van de verkeersveiligheid op de Bouwelsesteenweg. Door de trage verbinding wordt het beleidsthema 'fietser op de eerste plaats' uit het beeldkwaliteitsplan van de gemeente sterk onderstreept, en zet deze trage verbinding mee in om het verplaatsingsgedrag binnen het kerngebied van onze gemeente positief te beïnvloeden.

Juridische grond

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20017 en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 2 en 40.

Artikel 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning dat bepaalt dat de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen dient te nemen indien de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft; dat dergelijk besluit over de zaak van de wegen dient te worden genomen alvorens het vergunningverlendende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

Artikel 47 van het omgevingsvergunningsbesluit dat stelt dat als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat, waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, de gemeenteraad hierover een besluit aanneemt. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Fasering

De aanvraag dient eerst voorgelegd te worden aan het college, vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring van de gewijzigde inrichting van het wegtracé, en wordt dan beslist in het college.

Adviezen

Omgevingsambtenaar Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nieuw ontworpen wegtracé / trage verbinding goed.