Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00164 - Fluvius Antwerpen - buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021- goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00164 - Fluvius Antwerpen - buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021- goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 16
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Leo Verelst, Johan Van Dessel, Ingrid Van Wunsel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00164 - Fluvius Antwerpen - buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021- goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring 2021_GR_00164 - Fluvius Antwerpen - buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021- goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeente Nijlen is lid van Fluvius Antwerpen. 

In hun brief van 23 september 2021 roept Fluvius Antwerpen gemeentebestuur Nijlen op om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering,  die zal plaatsvinden op woensdag 22 december 2021 om 18.00 uur in Kasteel van Brasschaat, Hemelhoevedreef 1 te 2930 Brasschaat.

Fluvius Antwerpen bezorgt hiervoor de nodige documentatiestukken en de agenda:

  1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022.
  2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
  3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
  4. Statutaire benoemingen.
  5. Statutaire mededelingen.

Fluvius Antwerpen vraagt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de agendapunten en de vertegenwoordiger mandateert om zich namens gemeentebestuur Nijlen uit te spreken over de agendapunten in de buitengewone algemene vergadering.

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale buitengewone algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Argumentatie

Op basis van de bekomen documenten kunnen de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 van Fluvius Antwerpen worden goedgekeurd.

Met de beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2019 werd schepen Paul Laurijssen aangesteld als effectief vertegenwoordiger van gemeentebestuur Nijlen aangesteld en op de gemeenteraad van 4 februari 2020 werd Annelies Van Looy als plaatsvervangend vertegenwoordiger van gemeentebestuur Nijlen aangesteld op de algemene vergaderingen van Fluvius Antwerpen en dit voor de ganse legislatuur.

De vertegenwoordiger dient gemandateerd te worden om te stemmen over de agendapunten van de algemene vergadering van Fluvius Antwerpen, conform de beslissing van de gemeenteraad.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en DEEL 3, TITEL 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van Fluvius Antwerpen.

Adviezen

Projectingenieur Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 22 december 2021 worden goedgekeurd.

Artikel 2

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen vastgesteld op 22 december 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Fluvius Antwerpen.