Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00165 - Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00165 - Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 16
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Leo Verelst, Johan Van Dessel, Ingrid Van Wunsel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00165 - Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring 2021_GR_00165 - Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeente Nijlen is lid van Fluvius OV. 

In hun aangetekend schrijven van 27 september 2021 roept Fluvius OV gemeentebestuur Nijlen op om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op maandag 6 december 2021. De vergadering zal op digitale wijze gehouden worden.

Fluvius OV bezorgt hiervoor de nodige documentatiestukken en de agenda:

  1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget voor 2022.
  2. Statutaire benoemingen.
  3. Statutaire mededelingen.

Fluvius OV vraagt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de agendapunten en de vertegenwoordiger mandateert om zich namens gemeentebestuur Nijlen uit te spreken over de agendapunten in de buitengewone algemene vergadering.

Argumentatie

Op basis van de bekomen documenten kunnen de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021 van Fluvius OV worden goedgekeurd.

Met de beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2019 werd burgemeester Paul Verbeeck aangesteld als effectief vertegenwoordiger en schepen Paul Laurijssen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van gemeentebestuur Nijlen op de algemene vergaderingen van Fluvius OV en dit voor de ganse legislatuur.

De vertegenwoordiger dient gemandateerd te worden om te stemmen over de agendapunten van de algemene vergadering van Fluvius OV, conform de beslissing van de gemeenteraad.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en DEEL 3, TITEL 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van Fluvius OV.

Adviezen

Projectingenieur Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De agendapunten van de digitale buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 6 december 2021 worden goedgekeurd.

Artikel 2

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de digitale buitengewone algemene vergadering van Fluvius OV vastgesteld op 6 december 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Fluvius OV.