Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00166 - TMVS dv - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00166 - TMVS dv - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 16
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Leo Verelst, Johan Van Dessel, Ingrid Van Wunsel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00166 - TMVS dv - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring 2021_GR_00166 - TMVS dv - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeente Nijlen is lid van de dienstverlenende vereniging TMVS. 

In hun aangetekend schrijven van 1 oktober 2021 nodigt de TMVS dv gemeentebestuur Nijlen uit op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 14 december 2021 om 14.30 uur. Zij bezorgen hiertoe de agenda en de bijhorende stukken bij de agendapunten.

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt:

  1. Toetreding van deelnemers
  2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
  3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
  4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
  5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
  6. Statutaire benoemingen
    Varia.

TMVS dv vraagt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de agendapunten en de vertegenwoordiger mandateert om zich namens gemeente Nijlen uit te spreken over de agendapunten in de algemene vergadering.

Argumentatie

Op basis van de bekomen documenten kunnen de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 van de dienstverlenende vereniging TMVS worden goedgekeurd.

Met de beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2019 werd schepen Bert Celis aangesteld als effectief vertegenwoordiger en raadslid Victor De Groof als plaatsvervangend vertegenwoordiger van gemeentebestuur Nijlen op de algemene vergaderingen van TMVS dv en dit voor de ganse legislatuur.

De vertegenwoordiger dient gemandateerd te worden om te stemmen over de agendapunten van de algemene vergadering van TMVS dv, conform de beslissing van de gemeenteraad.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS dv van 14 december 2021 worden goedgekeurd. 

Artikel 2

De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens gemeente Nijlen alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 14 december 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging TMVS.