Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00171 - Aanpassingen rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Rechtspositieregeling (RPR).

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00171 - Aanpassingen rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 18
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Ingrid Van Wunsel, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Inge Schoovaerts, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Leo Verelst, Johan Van Dessel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00171 - Aanpassingen rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel - Goedkeuring 2021_GR_00171 - Aanpassingen rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Omwille van gewijzigde wetgeving dienen verschillende artikels te worden aangepast of toegevoegd in de rechtspositieregeling.

Om enkele artikels te verduidelijken en een mogelijks foutieve interpretatie te vermijden is het aangewezen om de betreffende artikels aan te passen.

De afspraken betreffende de gevarentoelage werden geƫvalueerd. De gemaakte afspraken worden best toegevoegd in de rechtspositieregeling zodat alle personeelsleden hier kennis van hebben.

Er dient te worden vastgelegd welke functies een permanente gevarentoelage ontvangen zodat hierover meer duidelijkheid is.

Voor een betere praktische toepasbaarheid wordt voorgesteld om de tekst betreffende het ziekteverlof aan te passen en te rekenen, af te ronden in uren bij de berekening van het ziektekrediet in plaats van in dagen.

De ontwerptekst met de wijzigingen aan de rechtspositieregeling wordt besproken.

Juridische grond

De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel, goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad op 2 mei 2017, zoals laatst gewijzigd in zitting van 17 november 2020.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies.

Aanleiding en context

Omwille van gewijzigde wetgeving zijn er aanpassingen nodig aan de rechtspositieregeling.

Ter verduidelijking is het aangewezen om enkele artikels van de rechtspositieregeling aan te passen.

De afspraken betreffende de gevarentoelage werden geëvalueerd. De gemaakte afspraken worden best toegevoegd in de rechtspositieregeling zodat alle personeelsleden hier kennis van hebben.

Voor een betere praktische toepasbaarheid wordt voorgesteld om de tekst betreffende het ziekteverlof aan te passen.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2021 waarin het college principieel akkoord gaat met de aanpassingen in de rechtspositieregeling:

Het bijzonder onderhandelingscomité van 15 september 2021 waarin er onderhandeld werd met de vakorganisaties over de voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling. De onderhandeling werd afgesloten en bekrachtigd door een ondertekend protocol van akkoord.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De aanpassingen in de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel worden goedgekeurd.

Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2022.