Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00172 - Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst (2022 - 2025) - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00172 - Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst (2022 - 2025) - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 25
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Leo Verelst, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Ingrid Van Wunsel, Stijn Lemmens, Dorien Van Assche, Andre Marien, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Inge Schoovaerts, Els Herremans, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Simon Kenens, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Johan Van Dessel
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00172 - Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst (2022 - 2025) - Goedkeuring 2021_GR_00172 - Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst (2022 - 2025) - Goedkeuring

Motivering

Juridische grond

De wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de FPD.

De omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het  personeel van de lokale besturen.

Het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27 april 2001.

Aanleiding en context

Het feit dat de Federale Pensioendienst (FPD), in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd.

Het feit dat de gemeenteraad op 30 maart 2021 akkoord ging dat het gemeentebestuur aansluit tot de kaderovereenkomst (2022-2025) inzake collectieve hospitalisatie van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale dienst.

De brief van 6 september 2021 van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst waarbij de ingeschreven lokale besturen geïnformeerd werden over de gunning van de collectieve hospitalisatieverzekering aan Ethias voor een periode van 4 jaar.

Het collegebesluit van 11 oktober 2021 waarbij het ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad dat het gemeentebestuur zal toetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering  die de FPD heeft afgesloten met Ethias. De toetreding zal ingaan op 1 januari 2022. De huidige raamovereenkomst met AG Insurance wordt dan ook door de FPD opgezegd en zal stoppen op 31 december 2021.

Argumentatie

In 2017 hield DIBISS op te bestaan en integreerde de GSD in de FPD.

Na het volgen van een procedure van openbare aanbesteding, uitgeschreven door de FPD, werd de collectieve hospitalisatieverzekering voor een duur van 4 jaar toegekend aan Ethias. De huidige raamovereenkomst met AG Insurance werd dan ook door de FPD opgezegd en zal stoppen op 31 december 2021.

Ethias neemt de collectieve hospitalisatieverzekering over vanaf 1 januari 2022. Deze overgang vraagt echter een actieve tussenkomst van het bestuur zoals het doorgeven van keuzes en persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de huidige aangeslotenen zonder onderbreking verzekerd blijven.

De voornaamste wijzigingen in vergelijking met de huidige dekking bij AG Insurance zijn:

  • De leeftijdscategorie '50 tot 64 jaar' werd uitgebreid naar 66 jaar zodat alle actieve personeelsleden vanaf 2024 hieronder zouden vallen. De categorie '70 jaar en ouder' werd dientengevolge vervangen door '67 jaar en ouder'.
  • De franchise voor de uitgebreide formule verhoogt; ze bedraagt voortaan € 250,00 in plaats van de huidige € 130,00. Er is geen franchise voor de basisformule;
  • De terugbetaling van kosten waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming wordt toegekend, bedraagt € 3 000,00 in plaats van de huidige € 2 500,00;
  • De tegemoetkoming in de verblijfskosten van een donor bedraagt maximum € 2 000,00 in plaats van de huidige € 1 500,00;
  • In geval van hospitalisatie naar aanleiding van een psychische, psychiatrische of mentale aandoening, wordt de tegemoetkoming per verzekerde verworven gedurende een al dan niet ononderbroken periode van 36 maanden,  die begint op de eerste dag die recht geeft op een wettelijke tegemoetkoming, in plaats van de huidige 24 maanden;
  • De tegemoetkoming voor kraamhulp wordt toegekend gedurende ten hoogste twaalf dagen en tot € 620,00 in plaats van de huidige € 500,00;
  • Een tegemoetkoming van 50 % in de kosten tot € 1 250,00 per persoon en per kalenderjaar voor homeopathische behandelingen, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie uitgevoerd door een erkende specialist voor die behandelingen als er geen wettelijke tegemoetkoming wordt voorzien voor deze prestaties (enkel van toepassing voor ernstige ziekten).

Om continuïteit en transparantie te blijven garanderen naar onze personeelsleden toe, lijkt het opportuun om dezelfde regeling te behouden zoals deze nu voorzien is namelijk:

Voor de actieve personeelsleden blijft de uitgebreide waarborgformule behouden en voor de aangesloten gepensioneerden, waarvoor de gemeente de premie ten laste neemt, wordt de basisformule toegepast met de mogelijkheid om zelf bij te betalen voor de uitgebreide formule. Voor nieuwe personeelsleden die starten met een contract van onbepaalde duur wordt de uitgebreide formule aangeboden door het bestuur en kunnen de gezinsleden hierbij aansluiten mits een jaarlijkse betaling volgens de voorwaarden in het verzekeringscontract. Personeelsleden die starten met een contract van bepaalde duur, hebben de mogelijkheid om vanaf 6 maanden na indiensttreding in te tekenen op de uitgebreide formule.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat het lokaal bestuur toetreedt tot de collectieve hospitalisatieverzekering die de FPD heeft afgesloten met Ethias. De toetreding zal ingaan op 1 januari 2022. De huidige raamovereenkomst met AG Insurance wordt dan ook door de FPD opgezegd en zal stoppen op 31 december 2021.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat het lokaal bestuur de premie van deze verzekering volledig ten laste neemt in de uitgebreide formule voor zijn statutaire en contractuele personeelsleden met een contract van onbepaalde duur. Voor de contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur neemt het bestuur de premie van de verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule vanaf dat zij 6 maanden in dienst zijn.