Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00159 - Raadscommissies - vervanging leden voor CD&V - Aktename

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter
2021_GR_00159 - Raadscommissies - vervanging leden voor CD&V - Aktename 2021_GR_00159 - Raadscommissies - vervanging leden voor CD&V - Aktename

Motivering

Aanleiding en context

In de gemeenteraad van 5 oktober 2021 werd kennisgenomen van het ontslag van gemeenteraadslid Julie Van Roey.

Bijgevolg kan zij geen deel meer uitmaken van de verschillende raadscommissies waarvoor zij was aangeduid door de CD&V fractie en worden volgende gemeenteraadsleden voorgedragen om in haar opvolging te voorzien:

- voor de raadscommissie basisonderwijs Griet Van Olmen;

- voor de raadscommissie milieu, duurzaamheid en afvalbeleid Peter De Lens;

- voor de raadscommissie mobiliteit en verplaatsingsgedrag Charlotte Op de Beeck.

Tevens wordt kennisgenomen van het ontslag van raadslid Charlotte Op de Beeck in de raadscommissie intergemeentelijke samenwerking & verzelfstandigde agentschappen. Ter vervanging van Charlotte Op de Beeck draagt de CD&V fractie Peter De Lens voor.

Argumentatie

De vervanging van een vertegenwoordiger van een politieke fractie gebeurt door middel van een voordrachtsakte, ten minste ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan de kandidaat deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. 

De voorzitter van de gemeenteraad ontving tijdig de voordrachtsakten van de CD&V fractie ter vervanging Julie Van Roey en Charlotte Op de Beeck in verschillende raadscommissies.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 37, met betrekking tot de oprichting van raadscommissies. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 12 maart 2019, en waarin hoofdstuk 9 handelt over de raadscommissies. 

De beslissingen van de gemeenteraad van 12 maart 2019 waarbij voor deze legislatuur de verschillende raadscommissies werden samengesteld.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Akte te nemen dat met ingang van heden tot en met 31 december 2024 volgende raadsleden worden aangeduid als stemgerechtigd lid voor de CD&V fractie in de verschillende raadscommissies en dit in vervanging van Julie Van Roey:
- Griet Van Olmen in de raadscommissie basisonderwijs;
- Peter De Lens in de raadscommissie milieu, duurzaamheid en afvalbeleid;
- Charlotte Op de Beeck in de raadscommissie mobiliteit en verplaatsingsgedrag. 

Artikel 2

Akte te nemen dat met ingang van heden tot en met 31 december 2024 raadslid Peter De Lens wordt aangeduid als stemgerechtigd lid voor de CD&V fractie in de raadscommissie intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen en dit in vervanging van raadslid Charlotte Op de Beeck.