Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00170 - IGEMO - algemene vergadering van 10 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00170 - IGEMO - algemene vergadering van 10 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 16
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Leo Verelst, Johan Van Dessel, Ingrid Van Wunsel, Stijn Lemmens, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Manuela Verbist, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00170 - IGEMO - algemene vergadering van 10 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring 2021_GR_00170 - IGEMO - algemene vergadering van 10 december 2021 - goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeente Nijlen is lid van de dienstverlenende vereniging IGEMO. 

In hun aangetekende brief van 27 oktober 2021 nodigt IGEMO gemeentebestuur Nijlen uit op de algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 10 december 2021 om 17.30 uur te Mechelen, Schoutetstraat 2, zaal Schelde. Zij bezorgen hiertoe de agenda en de bijhorende stukken bij de agendapunten.

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt:

  1. Aanduiding stemopnemers
  2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2022
  3. Bespreking van de begroting voor het boekjaar 2022
  4. Uittreding van de vennoot/vennoten uit de intergemeentelijke vereniging IGEMO en vermindering van het kapitaal van de intergemeentelijke vereniging IGEMO ten gevolge van de uittreding
  5. Toetreding van de vennoot/vennoten in de intergemeentelijke vereniging IGEMO en vermeerdering van het kapitaal van de intergemeentelijke vereniging IGEMO ten gevolge van de toetreding
  6. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2022
  7. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur
  8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
  9. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 10 december 2021.

IGEMO vraagt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de agendapunten en de vertegenwoordiger mandateert om zich namens gemeentebestuur Nijlen uit te spreken over de agendapunten in de algemene vergadering.

Argumentatie

Op basis van de bekomen documenten kunnen de agendapunten van de algemene vergadering van 10 december 2021 van de dienstverlenende vereniging IGEMO worden goedgekeurd.

Met de beslissing van de gemeenteraad van 11 juni 2019 werd burgemeester Paul Verbeeck aangesteld als 1ste afgevaardigde en schepen Bert Celis als 2de afgevaardigde van gemeentebestuur Nijlen op de algemene vergaderingen van IGEMO.

De afgevaardigde dient gemandateerd te worden om te stemmen over de agendapunten van de algemene vergadering van IGEMO, conform de beslissing van de gemeenteraad.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid TITEL 3. De intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van de dienstverlenende vereniging IGEMO.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO van 10 december 2021 worden goedgekeurd.

Artikel 2

De gemeenteraad draagt de aangeduide afgevaardigden op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van IGEMO vastgesteld op 10 december 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de dienstverlenende vereniging IGEMO.