Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_GR_00169 - IGEMO - niet-toetreding inzake streekbeleid & -ontwikkeling - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00169 - IGEMO - niet-toetreding inzake streekbeleid & -ontwikkeling - Goedkeuring

Aanwezig

Ferdi Heylen, Paul Verbeeck, Bert Celis, Griet Van Olmen, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Tom Covens, Lien Du Four, Leo Verelst, Ingrid Van Wunsel, Johan Van Dessel, Andre Marien, Inge Schoovaerts, Dorien Van Assche, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt, Jonas Verwimp, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Els Herremans, Manuela Verbist, Stijn Lemmens, Simon Kenens, Annelies Van Looy, Peter De Lens, Iris Mulkens
Stemmen voor 20
Griet Van Olmen, Paul Verbeeck, Leo Verelst, Lien Du Four, Peter De Lens, Tom Covens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, Ingrid Van Wunsel, Dorien Van Assche, Bert Celis, Charlotte Op de Beeck, Victor De Groof, Inge Schoovaerts, Els Herremans, Manuela Verbist, Simon Kenens, Jonas Verwimp, Annelies Van Looy, Ferdi Heylen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 5
Johan Van Dessel, Stijn Lemmens, Jan Verbraecken, Ymke Govaerts, Joris De Bondt
Blanco stemmen 1
Andre Marien
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00169 - IGEMO - niet-toetreding inzake streekbeleid & -ontwikkeling - Goedkeuring 2021_GR_00169 - IGEMO - niet-toetreding inzake streekbeleid & -ontwikkeling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad besliste op 30 maart 2021 om de participatie van de gemeente aan IGEMO niet te verlengen en dit tot er meer duidelijkheid zou zijn rond de regiovorming in Vlaanderen.

Door deze beslissing maakt de gemeente, in toepassing van artikel 423 van het decreet Lokaal Bestuur, niet langer deel uit van IGEMO vanaf 1 januari 2022.

In dezelfde beslissing van 30 maart 2021 sprak de gemeenteraad zich in artikel 2 wel uit over een hernieuwd lidmaatschap dat weliswaar beperkt is tot het D-aandeelhouderschap.

De gemeente gaf hiermee de intentie om vennoot te blijven van IGEMO, mits een duidelijke afbakening van enerzijds het aandeelhouderschap tot 'regionale samenwerking' en anderzijds de engagementen die daaruit voorvloeien.

IGEMO laat via een brief d.d. 20 september 2021 weten dat haar raad van bestuur op 27 augustus 2021 een bestuursnota goedkeurde met daarin de duidelijke verwoording dat het aandeelhouderschap van de gemeente zich louter beperkt tot de werkvorm 'regionaal samenwerkingsverband voor streekbeleid & -ontwikkeling'.

Hierdoor wordt de gemeente geen deelnemer in de functie van de werkvorm 'dienstverlener'.

Het hernieuwen van het lidmaatschap vergt wel een herneming van de decretaal en statutair voorziene procedure tot toetreding.

De gemeenteraad dient hiervoor bij beslissing goedkeuring te verlenen, zodat het verzoek tot toetreding aan de algemene vergadering van IGEMO op 10 december 2021 kan voorgelegd worden ter aanvaarding. Dit is nodig om het huidige en het nieuwe aandeelhouderschap vlot in elkaar te laten overlopen.

Bij aanvaarding door de algemene vergadering stelt de raad van bestuur van IGEMO de uitgifte voor van 688 D-aandelen met een nominale waarde van € 10,00 per aandeel voor. Dit voorstel stemt overeen met de huidige aandelen en kapitaalsinbreng van de gemeente, zijnde € 6 880,00.

Argumentatie

Het decreet dat de regiovorming in Vlaanderen zou regelen is tot op heden niet gestemd door het Vlaams parlement. 

Bijgevolg is er geen uitsluitsel wat betreft de regiovorming, wat het moeilijk maakt om thans een beslissing te nemen om voor een periode van 18 jaar toe te treden tot de regionale samenwerking voor streekbeleid & -ontwikkeling met de zogenaamde D-aandelen.

Het is dan ook beter om geen voorafname te doen en voorlopig niet toe te treden tot dit regionaal samenwerkingsverband voor streekbeleid & -ontwikkeling. 

Vanaf het ogenblik het decreet rond de regiovorming er ligt, kan de gemeenteraad in alle autonomie een nieuwe beslissing nemen om al dan niet toe te treden tot het regionaal samenwerkingsverband voor streekbeleid & -ontwikkeling.

Juridische grond

Artikel 423 van het decreet Lokaal Bestuur.

De statuten van IGEMO.

Artikel 41 §2 4° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad besluit niet akkoord te gaan met de hernieuwing van het lidmaatschap met IGEMO, dat weliswaar beperkt is tot de werkvorm 'regionaal samenwerkingsverband voor streekbeleid & - ontwikkeling'.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel van de raad van bestuur van IGEMO met de uitgifte voor van 688 D-aandelen met een nominale waarde van € 10,00 per aandeel voor.