Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_VVB_00015 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Zichtbaarheid mondelinge vragen in Green Valley

Gemeenteraad
di 09/11/2021 - 20:00 refter githo nijlen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Ferdi Heylen, voorzitter; Paul Verbeeck, burgemeester; Bert Celis, schepen; Griet Van Olmen, schepen; Luc Luyten, schepen; Paul Laurijssen, schepen; Tom Covens, schepen; Lien Du Four, schepen; Leo Verelst, raadslid; Ingrid Van Wunsel, raadslid; Johan Van Dessel, raadslid; Andre Marien, raadslid; Inge Schoovaerts, raadslid; Dorien Van Assche, raadslid; Jan Verbraecken, raadslid; Ymke Govaerts, raadslid; Joris De Bondt, raadslid; Jonas Verwimp, raadslid; Charlotte Op de Beeck, raadslid; Victor De Groof, raadslid; Els Herremans, raadslid; Manuela Verbist, raadslid; Stijn Lemmens, raadslid; Simon Kenens, raadslid; Annelies Van Looy, raadslid; Peter De Lens, raadslid; Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jef De bruyn, raadslid

Secretaris

Iris Mulkens, algemeen directeur

Voorzitter

Ferdi Heylen, voorzitter
2021_VVB_00015 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Zichtbaarheid mondelinge vragen in Green Valley 2021_VVB_00015 - Toegevoegd agendapunt van raadslid Leo Verelst: Zichtbaarheid mondelinge vragen in Green Valley

Motivering

Indiener(s)

Leo Verelst

Tijdstip van indienen

do 04/11/2021 - 16:59

Toelichting

Ik kom terug op een vraag die ik eerder gesteld heb aan de voorzitter van de gemeenteraad en aan het fractieleidersoverleg. 

Wanneer de oppositie als bijkomend punt op de gemeenteraad of OCMW-raad een mondelinge vraag agendeert, wordt hiervan een agendapunt aangemaakt in Green Valley. De leden van de gemeenteraad kunnen de toelichting en dus de exacte vraag terugvinden in Green Valley. Wanneer de raadszitting evenwel wordt afgesloten, verdwijnt de tekst uit het agendapunt in Green Valley. Niemand kan dan nog de exacte vraag zoals ze schriftelijk is gesteld, terugvinden in Green Valley. Ook in het zittingsverslag wordt, conform het huishoudelijk reglement, geen melding gemaakt van de mondelinge vraag. 

Tijdens het fractieleidersoverleg werd gesteld dat deze vraag kan behandeld worden wanneer we het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zouden herbekijken. Aangezien dit nog wel eventjes op zich kan laten wachten, vraagt Nieuw Nijlen om dringend een tijdelijke oplossing te voorzien voor dit probleem. Wij vinden het immers niet kunnen dat van een mondelinge vraag niets meer terug te vinden is in Green Valley terwijl van alle andere door de meerderheid geagendeerde punten de toelichting wel zichtbaar blijft in Green Valley. 

Voorstel

Wij stellen voor dat er, in afwachting van de herziening van het huishoudelijk reglement, een tijdelijke oplossing gezocht wordt om met onmiddellijke ingang op een of andere manier de mondelinge vragen zichtbaar te maken voor de raadsleden, ofwel in de toepassing Green Valley ofwel op een andere locatie.  

Antwoord door voorzitter Ferdi Heylen

Op ons fractieleidersoverleg van einde september heb je inderdaad die vraag gesteld.

Het klopt dat de exacte vraag zoals ze schriftelijk is gesteld na de zitting niet terug te vinden is in Green Valley na afsluiting van de raadszitting. Dat is uiteraard niet handig. We hebben dat toen besproken en dachten dat er een eenvoudige mogelijkheid was om dat te verhelpen. Helaas bleek achteraf dat dit toch niet zomaar kon. Onze medewerker heeft toen navraag gedaan bij Green Valley, onze software leverancier, en het antwoord gekregen dat dit zou geïmplementeerd worden in de toepassing in het eerste kwartaal van 2022. 

Ik heb de fractieleiders hiervan melding gemaakt op 7 oktober en gezegd dat we gingen bekijken wat eventueel nu mogelijk is en dat we dit ook nog zouden bekijken bij de evaluatie en aanpassing van ons huishoudelijk reglement.

De mondelinge vragen en de antwoorden zijn evenwel integraal voor de raadsleden en het publiek te beluisteren in het audioverslag. Een mondelinge vraag dient in beginsel immers mondeling beantwoord te worden tijdens de zitting. 

Enkel om het college van burgemeester en schepenen de gelegenheid te geven een antwoord voor te bereiden, hebben we bepaald in het huishoudelijk reglement dat de raadsleden de vragen die ze mondeling willen stellen tijdens de raad ten laatste 5 dagen op voorhand schriftelijk dienen in te dienen. Vandaar de schriftelijke weergave in het voorbereidend zittingsverslag. 

Dit in tegenstelling tot de mondelinge vragen die de raadsleden stellen op het einde van de zitting, die enkel te beluisteren zijn via het audioverslag en waar het college dus mogelijk geen pasklaar antwoord kan geven. Helaas kan men dan soms pas later een correct antwoord geven en is een debat dan ook niet mogelijk.

Om de schriftelijke weergave van de mondelinge vraag blijvend zichtbaar te maken voor de raadsleden hoeft het huishoudelijk reglement niet aangepast te worden. We hebben een voorlopige oplossing gevonden in de toepassing, in afwachting van de aanpassing om de oorspronkelijke  ontwerpbesluiten in de agendapunten steeds raadpleegbaar te maken. 

De raadsleden kunnen de tekst toevoegen in het tabblad ‘commentaar’.  Zij kunnen hierbij kiezen om dit te doen voor hen persoonlijk, voor de fractie of voor de ganse gemeenteraad. 

Ik hoop dat deze oplossing een antwoord is op uw en onze bezorgdheid.

Besluit

Voor raadslid Leo Verelst is dit antwoord voldoende en hoeft er niet gestemd te worden over het voorstel.